Schulungen

B&S Schulungsplanung Groß-Bieberau 2020

31.03. – 02.04.2020         P&I LOGA Payroll Basisschulung + Lohnartensteuerung   (3 Tage)

16.06. – 17.06.2020         P&I LOGA Payroll Basisschulung (2 Tage)

01.09. – 03.09.2020         P&I LOGA Payroll Basisschulung + Lohnartensteuerung  (3 Tage)

10.11. – 11.11.2020          P&I LOGA Payroll Basisschulung (2 Tage)

Scout

18.06.2020                  P&I SCOUT Basisschulung

12.11.2020                  P&I SCOUT Basisschulung

P&I Zeitwirtschaft Basisschulung

05.05. – 06.05.2020       P&I Zeitwirtschaft Basisschulung

04.08. – 05.08.2020       P&I Zeitwirtschaft Basisschulung